wróć

Misja

Misja Przedszkola Nr 390

Stworzenie optymalnych warunków wychowania i edukacji ukierunkowanych na harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, gwarantującym dziecku bezpieczeństwo, akceptację, godność osobistą i poszanowanie jego praw. Stymulowanie i wspieranie intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego rozwoju dziecka poprzez organizowanie wielostronnego działania w celu nabywania przez dziecko samodzielnie doświadczeń na rzecz własnego rozwoju. Preferowanie metod twórczych i badawczych z różnych dziedzin wychowania , które sprzyjają wyzwalaniu potencjału twórczego tkwiącego w dzieciach , rozwijają ich zainteresowania i zaspakajają ich potrzeby rozwojowe. Zapewnienie dziecku komfortu psychicznego w samorealizacji i nabywaniu wiadomości. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci przy pełnej akceptacji specyficznych możliwości rozwojowych. Wykazanie szczególnej troski o dobre przygotowanie dziecka do radzenia sobie w dalszej edukacji szkolnej.

Oparcie sukcesu przedszkola na współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.